Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Borgerforum Aalborg Øst er en forening. Foreningens hjemsted er Aalborg Øst, Aalborg Kommune. 
Aalborg Øst defineres som postnummer 9220.

§ 2 Formål

Borgerforums formål er:

  • At skabe samspil til glæde og gavn for den videre udvikling af bydelen.
  • At sikre, at der bliver drøftet visioner og værdier for Aalborg Øst.
  • At sætte gang i debatter, i og omkring bydelen.
  • At repræsentere bydelen ud ad til.
  • At sætte gang i relevante projekter i samarbejde med borgere i Aalborg Øst.
  • At have overblik over aktiviteter, som starter i Aalborg Øst, så vidt det er muligt.
  • At have et højt informationsniveau, så flere får kendskab til og føler ejerskab for bydelen.
  • At stå til rådighed for politikere og forvaltninger mht. Aalborg Øst

§ 3 Årsmøde i Borgerforum

Stk.1 Årsmøde

Årsmødet er offentligt og foreningens øverste myndighed.

Årsmøde indkaldes af Borgerforum med 4 ugers varsel. Der indkaldes ved annoncering.

Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før Årsmødet.

Senest 7 dage før Årsmødet offentliggøres endelig dagsorden og regnskab ved opslag på Trekanten og Borgerforums hjemmeside.

Alle personer bosiddende i Aalborg Øst har stemmeret og er valgbare.

 
Ordinært Årsmøde afholdes hvert år inden 25. marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af beretning 
3. Godkendelse af revideret regnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag
6. Nyt fra Borgerforum og samarbejdspartnere
7. Valg til Borgerforum er gældende for 1 år.  
a) Valg af 5 til 11 deltagere og 2 suppleanter.
b) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Evt.

Stk. 2 Ekstraordinært Årsmøde

Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes af Borgerforum eller mindst 50 borgere i Aalborg Øst, der i så fald skal fremsende en skriftlig begæring, samt motiveret dagsorden herom til Borgerforum. Ekstraordinært Årsmøde skal indkaldes med sædvanligt varsel, senest 2 uger efter at Borgerforum har modtaget den skriftlige begæring.

Stk. 3 Afstemning og referat

Beslutninger på Årsmødet sker ved simpelt stemmeflertal.

Undtaget er vedtægtsændringer og ophævelse efter § 10

Såfremt 1 deltager i Årsmødet anmoder herom, skal afstemning foregå skriftligt.

Det fra Årsmødet førte referat underskrives af dirigenten og forelægges på næste Borgerforumsmøde. Referatet skal være offentligt tilgængeligt.

§ 4 Borgerforum

Stk. 1 Sammensætning

Foreningens daglige ledelse varetages af et ulønnet Borgerforum som består af 5 til 11 personer, valgt efter gældende valgregler

Borgerforum kan mellem Årsmøder supplere sig selv med op til 5 kommitterede personer som forstærkning af Borgerforum. Disse er ikke nødvendigvis bosiddende i 9220.

Stk. 2 Konstituering

Borgerforum konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Dette sker hvert år på første Borgerforumsmøde efter årsmødet og senest 4 uger efter dette.

§ 5 Møder i Borgerforum

Borgerforum afholder mindst 1 møde pr. kvartal.

Formanden er garant for dagsorden og mødeindkaldelse senest en uge før mødet.

På mødet vælges referent og ordstyrer.

Referat af mødet skal være offentligt tilgængeligt senest en uge efter mødet.

Møderne er offentligt tilgængelige.

Alle deltagere på møderne har taleret, men kun valgte medlemmer af Borgerforum har stemmeret.

§ 6 Temagrupper

Borgerforum kan nedsætte temagrupper i det omfang man finder det relevant.

For at en temagruppe kan have sin berettigelse i forbindelse med Borgerforum, skal der foreligge en beskrivelse af gruppens formål, samt aftaler om økonomi, ophør og evaluering.

Temagruppen skal holde Borgerforum informeret om gruppens virksomhed og planer.

Temagruppen har en kontaktperson i Borgerforum.

Har temagrupperne egen økonomi skal der aflægges regnskab senest 1. marts til godkendelse i Borgerforum.

§ 7 Eksklusion

Et medlem af Borgerforum/temagrupper, der handler i strid med vedtægterne eller kompetente forsamlingers beslutninger, eller modarbejder de mål, som er sat i Borgerforum/temagrupperne kan ekskluderes af Borgerforum.
Inden en sådan beslutning kan træffes, skal personen have mulighed for at blive hørt i sagen. Mindst 3/4 af Borgerforum skal stemme for en eksklusion, før den kan gennemføres.

§ 8 Drifts- og kapitalforhold

Stk. 1 Kapitalforhold

Borgerforums drift gennemføres ved overskud fra aktiviteter og tilskud fra fonde og offentlige myndigheder. 
Deltagere i Borgerforum og Årsmøde hæfter ikke personligt for de indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens formue.
Et overskud kan ikke tilfalde enkeltpersoner, men Borgerforum kan anvende overskuddet til relevante formål.

Stk. 2 Tegningsret

Formand og kasserer kan på egen hånd indgå økonomiske aftaler på op til 1000 kr. på foreningens vegne, og skal i så fald informere Borgerforum senest på næste møde.

Formanden eller kassereren samt et andet bestyrelsesmedlem, er tegningsberettigede for foreningen. Der skal således mindst to underskrifter til for at tegne foreningen når det gælder større beløb eller kontraktlignende forhold.

§ 9 Regnskabsår/revision

Borgerforums regnskabsår følger kalenderåret.

Borgerforums og temagruppernes regnskab udarbejdes af kassereren og revideres inden årsmødet.

§ 10 Vedtægtsændring og ophævelse

Ændringer i disse vedtægter kan kun finde sted på et Årsmøde med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Beslutning om Borgerforums ophævelse kan kun finde sted efter vedtagelse på 2 Årsmøder med max. en måneds mellemrum. Beslutningen skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på 1. møde, og almindeligt stemmeflertal på 2. møde.

Evt. formue tilfalder kulturelle og sociale aktiviteter i Aalborg Øst.

************************************************************************************************

Vedtaget på Borgerforums Årsmøde 17. april 2018

___________________________________________________

Dirigent: Anders Otte